წინამდებარე გვერდის გამოყენება რეგულირდება შპს „ჯეორენტი“-ს მიერ დადგენილი წესებითა და პირობებით.

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე წესებსა და პირობებს, რომელიც არეგულირებს თქვენ მიერ ვებ-გვერდის გამოყენების პირობებს. იმ შემთხვევაში, თუ არ ეთანხმებით წინამდებარე წესებსა და პირობებს, გთხოვთ, დატოვოთ ვებ-გვერდი.

ვებ-გვერდზე სტუმრობით, ან მასზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის გამოყენებით, ადასტურებთ და სრულად ეთანხმებით მითითებულ ყველა დანაწესს.

ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაცია, უმეტეს შემთხვევაში, განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან შეიძინონ პროდუქტი ან მომსახურება შპს „ჯეორენტი“-საგან.

ბანკის ვებ-გვერდზე მითითებული კონკრეტული პროდუქტები/მომსახურება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლოვით.

მიწოდების პოლიტია

ვებ-გვერდის მეშვეობით შეძენილი პროდუქტის ადგილზე მიწოდება ხორციელდება, შეძენიდან 3 სამუშაო დღეში, კლიენტის მიერ მითითებულ მისამართზე. მიწოდება უფასოა.

ვებ-გვერდის მეშვეობით შეძენილი სერვისის (ტექნიკის იჯარა) მიწოდება ხორციელდება წინასწარ განსაზღვრულ თარიღში.

დაბრუნების პოლიტიკა

იმ შემთხვევაში თუ კლიენტი შეიძენს პროდუქტს და თანხის გადახდიდან 2 სამუშაო დღეში უარს იტყვის მის მიღებაზე, მას სრულად დაუბრუნდება გადახდილი თანხა, 3 სამუშაო დღეში.
 
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შპს „ჯეორენტი” უზრუნველყოფს მისთვის მიწოდებულ კონფიდენციალური ინფორმაციის    მაქსიმალურ    დაცულობას კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

შპს „ჯეორენტი” მომხმარებლის პერსონალურ ინფორმაციას ითხოვს საჭიროებიდან გამომდინარე, იმ მოცულობით, რაც საჭიროა ეფექტური მომსახურების გასაწევად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია მოითხოვოს ინფორმაცია მისი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების თაობაზე.

ბანკი მაქსიმალურად ზრუნავს თქვენი პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოებასა და კონფიდენციალურობაზე, თუმცა იხსნის პასუხისმგებლობას მესამე პირების მიერ აღნიშნული ინფორმაციის არასანქცირებულ წვდომაზე.

ვებ-გვერდის    სტუმრობისას,     თქვენ     მიერ     დატოვებული     ნებისმიერი
„ელექტრონული ნაკვალევი”, შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სტატისტიკის საწარმოებლად, ან მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ნებისმიერი კითხვის არსებობის შემთხვევაში, რაც უკავშირდება წინამდებარე წესებსა და პირობებს და ვებ-გვერდზე მითითებულ ინფორმაციას, გთხოვთ, მოგვმართოთ წერილობითი სახით მისამართზე: თბილისი, ე. ანდრონიკაშვილის N149, ან მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით: info@georent.ge.